POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (General Data Protection Regulation – GDPR), informujemy:

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw ul. E. Ciołka 317, 01-445 Warszawa.

2.  Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, tj. Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu realizacji obowiązku ustawowego, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji wymogu ustawowego określonego w Art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. tj., że: obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia.

5. Art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi, że wycofanie poparcia udzielonego projektowi ustawy jest nieskuteczne. Mają jednak Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

6. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 miesięcy, nie później niż do dnia 3 października 2018 r.,  to jest do czasu przekazania zebranych zgodnie z prawem podpisów do Kancelarii Sejmu, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

7. Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.